Disclaimer

Tämä sivusto on käytettävissä missä päin maailmaa tahansa. Sivustolla olevat tiedot koskevat kuitenkin Saxo Bank A/S:ää, eikä niitä voi soveltaa muihin maihin. Kaikki asiakkaat ovat tekemisissä suoraan Saxo Bank A/S:n kanssa. Kaikki asiakassopimukset solmitaan Saxo Bank A/S:n kanssa ja niihin sovelletaan Tanskan lakia.
 
Kaikki tiedot, arviot, analyysit, ennusteet, näkemykset ja muut tiedot (yhdessä "Tieto"), jotka julkaisee
 • Saxo Bank A/S 
 • Saxo Bank A/S:n omistaja, tytäryhtiö, osakkuusyhtiö tai sivukonttori 
 • edellä mainitun johtaja, toimihenkilö, työntekijä tai muu edustaja
(yhdessä "Saxo Bank Group"), 
ja jotka julkaistaan Saxo Bank Groupin internet-sivuilla, kolmannen osapuolen internet-sivuilla, markkinointimateriaalissa, uutiskirjeissä, yksittäisissä sähköpostiviesteissä tai kirjeissä, esityksissä, henkilökohtaisissa keskusteluissa tai muussa kirjallisessa tai suullisessa muodossa (yhdessä "Julkaisut"), annetaan ainoastaan informaatio- ja/tai markkinointitarkoituksiin.
 
Ellei toisin nimenomaisesti mainita, Saxo Bank Groupin julkaisuja ei tule pitää tarjouksena (tai kehotuksena)
 • ostaa tai myydä valuuttaa, tuotetta tai rahoitusvälinettä 
 • tehdä sijoitus 
 • osallistua erityiseen kaupankäyntistrategiaan
(yhdessä "Tarjoukset").

Sen estämättä, mitä muualla määrätään (tai nimenomaisesti mainitaan), mitään Saxo Bank Groupin Julkaisua ei tule pitää tarjouksena millään lainkäyttöalueella, missä kyseinen Tarjous olisi lainvastainen. Saxo Bank Group ei hyväksy kyseisiä Tarjouksia.

Ei lupauksia tai takuita

Saxo Bank Group ryhtyy kohtuullisiksi katsottaviin toimiin hankkiakseen tietoa luotettavista lähteistä. Kaikki julkaisut on kuitenkin annettu "sellaisena kuin se on" -ehdolla, ilman nimenomaisia tai hiljaisia lupauksia tai takuita, eikä Saxo Bank Groupilla ole vastuuta julkaisujen mahdollisista puutteista, epätarkkuuksista, epäsopivuudesta tai epäolennaisuudesta vastaanottajalle. Saxo Bank Groupilla ei ole vastuuta merkitsijöitä, asiakkaita, kumppaneita, toimittajia, vastapuolia tai muita vastaanottajia kohtaan
 • markkinanoteerausten virheettömyydestä 
 • markkinanoteerausten antamisessa tapahtuvista viiveistä, epätarkkuuksista, virheistä, keskeytyksistä tai puutteista 
 • markkinanoteerausten lopettamisesta.
Saxo Bank Groupin julkaisuja ei päivitetä julkaisemisen jälkeen. Olosuhteiden muuttuessa julkaisujen sisältö saattaa muuttua epätarkaksi ja harhaanjohtavaksi. Tiedon luonteesta riippuen tämä voi tapahtua sekunneissa, minuuteissa, päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Saxo Bank Group ei anna vastaanottajille takuita eikä ota vastuuta siitä, että julkaisu voi olla vanhentunut.
 
Jos julkaisu vanhenee, Saxo Bank Groupilla ei ole velvollisuutta
 • päivittää julkaisua 
 • ilmoittaa asiasta julkaisun vastaanottajille 
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin asiassa.
Julkaisu saattaa perustua kirjoittajansa henkilökohtaisiin näkemyksiin eikä näin ollen edusta Saxo Bank Groupin kantaa. Saxo Bank Group varaa oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan ja milloin tahansa muuttaa antamaansa julkaisua tai tietoa tai poistaa sen käytöstä ilman etu- tai jälkikäteen annettua ilmoitusta.

Ei suosituksia

Saxo Bank Group ei missään julkaisuissaan ota huomioon yksittäisten vastaanottajien yleisiä tai erityisiä sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta, vaatimuksia tai tarpeita. Siksi kaikki Saxo Bank Groupin julkaisut on tarkoitettu vain informatiivisiin ja/tai markkinointitarkoituksiin, ellei toisin nimenomaan mainita, eikä annettuja tietoja tule pitää
 • kaupallisena, taloudellisena, juridisena tai sijoitusneuvontana, suojausta tai sääntelyä koskevana neuvontana eikä vero- tai kirjanpitoneuvontana 
 • suosituksena tai kaupankäynti-ideana 
 • muunlaisena kannustuksena toimia, ostaa tai myydä tietyllä tavalla
(yhdessä "Suositukset").
 

Saxo Bank Group ei vastaa tappioista, joita Suositusten perusteella tehdyt arviot saattavat aiheuttaa.

Sen estämättä, mitä muualla määrätään (tai nimenomaisesti mainitaan), mitään Julkaisua (mukaan lukien mahdolliset Suositukset) ei tule pitää nimenomaisena tai hiljaisena lupauksena tai takuuna siitä, että vastaanottaja saa voittoa käymällä kauppaa Julkaisussa mainitun kaupankäyntistrategian mukaisesti, tai että vastaanottajalle ei aiheudu tappioita Julkaisussa mainitun kaupankäyntistrategian mukaisesta kaupankäynnistä.

Saxo Bank Group on vastuussa (jäljempänä olevan "Vastuunrajoitus"-osion mukaisesti) vain silloin, kun mahdollinen suositus ei ole hyvää ammattimaista tasoa.

Riskivaroitus

Kaupankäynti Saxo Bank Groupin tuotteilla ja palveluilla saattaa aiheuttaa voittoja ja tappioita, vaikka kaupankäynti tapahtuisikin Suosituksen mukaisesti. Erityisesti kaupankäynti vivutetuilla tuotteilla, kuten esimerkiksi valuutoilla (Forex), johdannaisilla ja hyödykkeillä, saattaa olla hyvin spekulatiivista, ja tappiot ja voitot saattavat vaihdella nopeasti ja voimakkaasti.

Spekulatiivinen kaupankäynti ei sovi kaikille sijoittajille

Tuotetta tai palvelua koskevassa julkaisuissa olevat maininnat riskeistä eivät ole kattavia ilmoituksia tai täydellisiä kuvauksia kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyvistä riskeistä. Saxo Bank kehottaa kaikkia, jotka harkitsevat kaupankäyntiä sen tuotteilla ja palveluilla, ottamaan yhteyttä sopiviin rahoitusasiantuntijoihin ja pyytämään heiltä säännönmukaisesti neuvoja ennen sijoitusten tai liiketoimien toteuttamista.

Paikalliset sääntelyrajoitukset

Saxo Bank Groupin Julkaisut ovat saatavissa kaikkialla maailmassa. Julkaisuissa annettu Tieto on kuitenkin tarkoitettu vain niissä maissa oleville vastaanottajille, missä Tiedon käyttö ei ole sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista. Saxo Bank Groupin Julkaisuissa mainitut tuotteet ja palvelut eivät ole niissä maissa asuvien vastaanottajien saatavilla, missä mainittujen tuotteiden ja palvelujen tarjonta olisi pakottavasti sovellettavan lainsäädännön tai määräysten vastaista.
 
Saxo Bank Groupin tuotetta tai palvelua pyytävän tai käyttävän vastaanottajan yksinomainen velvollisuus on noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja/tai määräyksiä.

Internet-sivuston käyttö

Saxo Bank Groupin internet-sivustojen käytössä noudatetaan Saxo Bank Groupin kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja /support/legal-documentation/terms-of-use ja Tekijänoikeusehtoja /support/legal-documentation/copyright, jotka katsotaan osaksi tätä vastuuvapauslauseketta.
 
Saxo Bank Group ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu henkilön tai yhteisön pääsystä tai pääsyn estymisestä Saxo Bank Groupin internet-sivustolle. Tähän rajoitukseen sisältyvät esimerkiksi viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen tietokonekoodin aiheuttamat laite- ja järjestelmävahingot.
 
Saxo Bank Groupin internet-sivuston käyttö ei synnytä asiakassuhdetta, eikä Saxo Bank Groupille aiheudu velvollisuuksia tai vastuita henkilöä tai yhteisöä kohtaan sen vuoksi, että henkilö tai yhteisö on käyttänyt Saxo Bank Groupin internet-sivustoa.

Käännösten eroavaisuudet

Saxo Bank Group tarjoaa Julkaisuja useilla kielillä, jotta vastaanottajien olisi helppo käyttää niitä. Mikäli englanninkielisen alkuperäistekstin ja minkä tahansa käännöksen välillä on eroavaisuuksia, noudatetaan englanninkielistä tekstiä.
 
Kaikkia vastaanottajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti englanninkieliseen alkuperäistekstiin ennen kuin he ryhtyvät toimiin käännöksen perusteella. Mikäli käyttäjä ei täysin ymmärrä englanninkielistä alkuperäistekstiä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä Saxo Bank Groupiin sähköpostitse:servicecenter@saxoworldbank.com tai puhelimitse +45 39 77 40 00.
 
Mikäli englanninkielisestä alkuperäistekstistä tehty käännös toiselle kielelle on puutteellinen tai virheellinen, se ei sido Saxo Bank Groupia eikä aiheuta sille vastuuta vastaanottajaa kohtaan.

Asiakassuhde

Kun henkilö hakee tiliä mistä tahansa Saxo Bank Groupin yksiköstä, hakijaan sovelletaan asianomaisia liiketoimintaehtoja. Kaikkien hakijoiden ja asiakkaiden oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen liiketoimintaehdot ja menettelytavat, joita sovelletaan heihin sekä heidän suhteeseensa Saxo Bank Groupin asianomaisen yksikön kanssa.
 
Saxo Bank Groupin internet-sivuston käyttö tai Julkaisun saaminen Saxo Bank Groupilta ei synnytä asiakassuhdetta, eikä Saxo Bank Groupille aiheudu tämän vuoksi velvollisuuksia tai vastuita henkilöä tai yhteisöä kohtaan.

Kolmansien osapuolten palvelut

Saxo Bank Groupin ulkopuoliset henkilöt tai yhteisöt voivat mainostaa yhtiön internet-sivustoilla joko linkkien tai bannereiden avulla tai muulla tavoin. Saxo Bank Group ei vastaa tai ole korvausvelvollinen kyseisten kolmansien osapuolten tarjouksista, tiedoista tai toimista. Mikäli Saxo Bank Groupin sivustojen käyttäjä päättää toimia edellä mainitun mainonnan perusteella, hän tekee sen täysin omalla vastuullaan.

Vastuunrajoitus

Mikäli Saxo Bank Group milloin tahansa ja mistä syystä tahansa joutuu vastuuseen henkilön ja/tai yhteisön menetyksestä, kuten esimerkiksi jos jokin tämän vastuuvapauslausekkeen kohta milloin tahansa ja mistä syystä tahansa osoittautuu tai muuttuu kokonaan tai osittain mitättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, Saxo Bank Group on vastuussa vain henkilön ja/tai yhteisön välittömistä vahingoista, jotka on asianmukaisesti dokumentoitu. Epäselvyyksien välttämiseksi vahingoksi ei katsota esimerkiksi oheis- tai seurannaisvahinkoa, menetetystä mahdollisuudesta tai voitosta aiheutunutta vahinkoa, lakisääteisiä tai nimellisiä vahingonkorvauksia, rangaistuskorvauksia, edunpalautuksia, takaisinluovutuksia, korvauksia oikeudenkäynti- ja muista kustannuksista eikä muita välillisistä vahingoista aiheutuneita korvauksia.

Eturistiriita

Eturistiriitojen välttämiseksi Saxo Bank Group on ottanut käyttöön asianmukaiset liiketoimintamenettelyt sekä tutkimus- ja analysointimenettelyt, joiden avulla varmistetaan objektiiviset tutkimusraportit. Saxo Bank Groupin tutkimusraportteja ei koskaan luovuteta tai käsitellä analyysin kohteen, esimerkiksi arvopaperien liikkeellelaskijoiden eikä muiden tahojen kanssa.
 
Tutkimusraporttien perusteella Saxo Bank Group voi säilyttää, hankkia, siirtää tai luovuttaa arvopaperi-, valuutta- tai muita rahoitusvälinepositioita.
 
Saxo Bank Group voi toimia markkinatakaajana kaikille tuotteille ja palveluille, joilla ei käydä pörssikauppaa (ts. OTC-tuotteille, kuten valuutalle ja CFD-sopimuksille). Näin ollen Saxo Bank Group voi olla kaupankäynnin vastapuolena kaikessa kaupassa, jota asiakkaat näillä tuotteilla käyvät.
 
Saxo Bank Group ei harjoita yritysrahoitustoimintaa. Näin ollen Saxo Bank Groupin analyysiraportteja laativat johtajat, toimihenkilöt, työntekijät tai muut edustajat eivät saa palkkiota analyysien julkaisemisesta.

Tietosuoja ja henkilötietojen käyttö

Kun rekisteröidyt Saxo Bank Groupiin kuuluvan yksikön Demo- tai Live Trading -tilin käyttäjäksi, yksikkö pyytää ja tallentaa hakijasta tietoja, esimerkiksi nimen ja osoitteen. Tietoja käytetään hallinnollisiin, kaupallisiin ja/tai juridisiin tarkoituksiin. Lisäksi Saxo Bank Group voi luottoarviointia varten vaatia hakijan taloustilanteeseen liittyviä tietoja sekä pyytää hakijan sähköpostiosoitteen, jonne kirjautumistiedot lähetetään. Käyttäjien sähköpostiosoitteita ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta Saxo Bank Groupin yksiköt voivat käyttää niitä markkinoidakseen tuotteitaan tai palvelujaan. Jos käyttäjä ei halua markkinointimateriaalia, tulee hänen ilmoittaa tämä seuraavan linkin kautta tästä
 
Saxo Bank Groupilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia henkilötietojen luottamuksellisuudesta, eikä se saa luovuttaa tai käyttää henkilötietoja ilman asianmukaisia laillisia perusteita.
 
Kaikki Saxo Bank Groupille annetut henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Yhtiö luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, kuten hallinto- tai oikeusviranomaisille, ainoastaan lain näin vaatiessa tai kun rekisteröity on antanut kirjallisen luvan tietojen luovuttamiseen. Rekisteröity voi evätä suostumuksensa tai muuttaa sitä milloin tahansa.
Edellä mainitun estämättä Saxo Bank Group saa luovuttaa seuraavat tiedot:
 • Yleiset asiakastiedot, kuten nimen, osoitteen ja henkilökohtaisen rekisteröintinumeron, saa luovuttaa yrityksille, jotka hoitavat hallinnollisia tehtäviä Saxo Bank Groupin puolesta. 
 • Tietojen luottamuksellisuus huomioiden yritysasiakkaiden yleisiä asiakastietoja saa luovuttaa rahoituslaitoksille markkinointi- ja neuvontapalveluja varten.
Tanskan henkilötietolain mukaisesti Saxo Bank Groupin asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja Saxo Bank Group on heistä rekisteröinyt. Saxo Bank Group voi veloittaa Tanskan oikeusministeriön vahvistaman maksun tällaisen tiedon toimittamisesta kirjallisena rekisteröidylle.
 
Mikäli Saxo Bank Groupin tallentama tieto osoittautuu virheelliseksi tai vanhentuneeksi, yhtiö korjaa tiedon välittömästi saatuaan rekisteröidyltä korjauspyynnön. Rekisteröity voi myös muuttaa tietojaan oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä suoraan Saxo Bank Groupiin.
 

Valvonta

Tanskan finanssivalvontaviranomainen ("Finanstilsynet") valvoo Saxo Bank Groupin toimintaa. Yhtiön on noudatettava Tanskan rahoituslaitosten hyvää liiketapaa.

Erimielisyydet

Tästä vastuuvapauslausekkeesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Lyngbyn käräjäoikeudessa Kööpenhaminassa. Erimielisyydet voivat liittyä esimerkiksi vastuuvapauslausekkeen laillisuuteen, oikeellisuuteen, velvoittavuuteen, noudattamiseen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Tanskan lakien mukaisesti. Saxo Bank Group varaa kuitenkin oikeuden aloittaa oikeudenkäynnin harkintansa mukaan missä tahansa, esimerkiksi paikassa, missä vastaaja omistaa varoja.