Direktiivi rahoitusvälineiden markkinoista

Rahoitusvälineiden markkinoita koskeva EU-direktiivi (MiFID) astui voimaan 1.11.2007. MiFID asettaa vaatimuksia koko eurooppalaiselle finanssisektorille, ja sen tavoitteena on luoda eurooppalainen rahoitusvälineiden yhteismarkkina. Direktiivin päätavoitteena on edistää tehokkaan, läpinäkyvän ja integroidun kaupankäynti-infrastruktuurin kehitystä rahoitusalalla sekä varmistaa vahva sijoittajan suoja. Direktiivi sisältää toimia, jotka muuttavat ja parantavat sijoitusyritysten organisaatiota ja toimintaa, helpottavat rajat ylittävää kaupankäyntiä ja luovat strategisia mahdollisuuksia.
 
EU:n säännösten alaisena pankkina sekä sijoitusyrityksenä Saxo Bankin on noudatettava direktiiviä. Se noudattaa kaikkia sovellettavia juridisia vaatimuksia, käytäntöjä ja menettelytapoja, joilla varmistetaan direktiivin noudattaminen kaikilta osin. Saxo Bank myös tukee ennakoivasti kumppaneitaan direktiivin noudattamisessa tarjoamalla niille palveluja, jotka auttavat niitä noudattamaan direktiivin kansallisia ja paikallisia vaatimuksia ja näin vähentämään kustannuksia.
 
Tanskan finanssivalvontaviranomainen (Finanstilsynet) valvoo, että Tanskan pankkiala noudattaa MiFID-direktiiviä.

Saxo Bank A/S:n asiakkaisiin ja kumppaneihin vaikuttavat MiFID-säädösten osa-alueet

  • Yhden toimiluvan järjestelmä ja uudet rahoitusvälineet 
  • Asiakkaiden luokittelu - asianmukaisuus- ja soveltuvuusarvioinnit 
  • Kaupan jälkeinen avoimuus 
  • Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (Best execution) 
  • Liiketoimista ilmoittaminen 
  • Eturistiriita

Yhden toimiluvan järjestelmä ja uudet rahoitusvälineet

MiFIDin alaisena, pankki- ja sijoitusyhtiötoimiluvan saaneena toimijana Saxo Bank tarjoaa palveluja muissa ETA-maissa oleville asiakkaille MiFIDin yhden toimiluvan periaatteen mukaisesti.

Asiakkaiden luokittelu - asianmukaisuus- ja soveltuvuusarvioinnit 

MiFID edellyttää, että yritykset luokittelevat asiakkaansa kolmeen pääryhmään: "hyväksyttävät vastapuolet", "ammattimaiset sijoittajat" ja "yksityissijoittajat" (joista viimeksi mainituilla on vahvin sijoittajan suoja), sekä arvioimaan näiden asianmukaisuutta ja soveltuvuutta tarjottuihin tuotteisiin nähden.
 
Saxo Bank ilmoittaa kaikille asiakkailleen, mihin ryhmään nämä kuuluvat. Tieto löytyy myös kaupankäyntialustalta.

Kaupan jälkeinen avoimuus

Saxo Bank varmistaa liiketoimien avoimuuden MiFIDin mukaisesti. Saxo Bank julkaisee tietoja toteutuneista osakekaupoista sekä kulloinkin tarjolla olevista mahdollisuuksista käydä osakekauppaa, jotta sijoittajat ja markkinatoimijat voivat milloin tahansa arvioida mahdollisten osakekauppojen ehtoja sekä tarkistaa jälkikäteen, millä ehdoilla kaupat toteutuivat. Kaupan jälkeistä avoimuutta koskeva velvoite koskee kaikkea kaupankäyntiä rahoitusvälineillä, niin säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä kuin OTC-kaupankäynnissäkin.

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

MiFID edellyttää, että sijoitusyritykset ryhtyvät kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimiin toteuttaakseen asiakkaan toimeksiannon siten, että tulos on asiakkaan kannalta paras mahdollinen. Paras mahdollinen tulos ei tarkoita pelkästään toimeksiannon hintaa vaan useita muitakin tekijöitä, kuten toimeksiannon nopeutta sekä toteutumisen ja selvityksen todennäköisyyttä.
 
Saxo Bankin toimeksiantojen huolellista toteuttamista (Best Execution) koskevat toimintaperiaatteet edistävät avoimuutta pankin asiakkaita kohtaan ja varmistavat parhaan toteutuksen seuraavasti: (i) huipputasoinen toimeksiantojen ohjaus-, valvonta- ja toteutusteknologia; (ii) toimeksiantojen toteutuksen eri osatekijöiden huolellinen arviointi; (iii) toimeksiantojen toteutuksen laadun säännöllinen ja perusteellinen arviointi. Periaatteet ovat saatavissa täältä.

Liiketoimista ilmoittaminen 

Saxo Bankin on raportoitava kaikki liiketoimensa Tanskan finanssivalvontaviranomaiselle.

Eturistiriidat

Saxo Bank Groupin eturistiriitoja koskevissa toimintaperiaatteissa todetaan ja määritellään MiFIDin mukaisesti niitä olosuhteita, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa eturistiriidan, johon saattaa liittyä myös yhden tai useamman asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Periaatteet ovat saatavissa täältä.

Jos sinulla on kysyttävää MiFIDistä ja sen vaikutuksista kaupankäyntiisi, ota yhteyttä tilinhoitajaasi.