Strategioita sijoittajille

Intro

Sijoittaja voi hyödyntää optioita moniin eri tarkoituksiin riippuen käytetystä sijoitusstrategiasta.

Aloittelevat optiotreidaajat voivat ostaa sekä Call- että Put-optioita, hyödyntääkseen nousevia ja laskevia markkinoita.

Call-option ostaminen / Long Call

Long Call –strategia on optiostrategioista yksinkertaisin. Tässä strategiassa optiotreidaaja ostaa Call-optioita uskoessaan, että osakkeen hinta nousee selkeästi yli toteutushinnan ennen option erääntymistä.​ 

Vipu:

Verrattuna kohde-etuuden ostamiseen, Call-option ostaja voi käyttää hyödykseen vipua koska matalammin hinnoiteltujen Call-optioiden arvo nousee prosentuaalisesti nopeammin kuin kohde-etuuden hinta. 

Call-optioilla on kuitenkin rajoitettu elinkaari. Jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta ei liiku toteutushinnan yläpuolelle ennen option erääntymispäivää, Call-optio erääntyy arvottomana.Rajoittamaton tuottopotentiaali

Koska ei ole olemassa ylärajaa sille kuinka korkealla osakkeen hinta on erääntymispäivänä, ei myöskään Call-optiolla ole ylärajaa mahdollisille voitoille käytettäessä Long Call -strategiaa.

Tuotto lasketaan seuraavalla kaavalla:

 • Maksimituotto = Rajaton
 • Tuottoa saadaan kun kohde-etuuden hinta > Long Callin toteutushinta + maksettu preemio
 • Tuotto = kohde-etuuden hinta – Long Callin toteutushinta – maksettu preemio

Rajoitettu riski

Long Call –optiostrategian riski rajoittuu optiosta maksettuun preemioon riippumatta siitä kuinka matalalla kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä.

Maksimitappio lasketaan seuraavalla kaavalla:

 • Max tappio = Maksettu preemio + maksetut välityspalkkiot
 • Max tappio realisoituu kun kohde-etuuden hinta on alle Long Callin toteutushinnan

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa breakeven saavutetaan Long Call -positiolle, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven point = Long Callin toteutushinta + maksettu preemio

Bear put spread

Tätä strategiaa käytetään kun optiotreidaaja uskoo, että kohde-etuuden hinta laskee maltillisesti lähitulevaisuudessa. 

Bear Put Spread toteutetaan ostamalla in-the-money Put-optio jolla on korkeampi toteutushinta ja myymällä alemmalla toteutushinnalla oleva out-of-the-money Put-optio samasta kohde-etuudesta ja samalla erääntymispäivällä.

Bear Put Spread -rakenne:
Osta 1 ITM Put
Myy 1 OTM Put

Lyhyeksimyymällä OTM Put-option, optiotreidaaja vähentää positionsa kustannuksia mutta luopuu samalla mahdollisuudesta tehdä suurempia voittoja siinä tapauksessa, että kohde-etuuden hinta romahtaisi.

Rajoitettu Downside-tuottomahdollisuus

Jotta mahdollisimman korkea tuotto saavutettaisiin, tulee kohde-etuuden hinnan olla erääntymispäivänä alempana kuin OTM Put-option toteutushinta. Molemmat optiot toteutuvat tällöin ”in-the-money” mutta korkeamman toteutushinnan omaavalla ostetulla Put-optiolla on suurempi sisäinen arvo kuin alemman toteutushinnan Put-optio joka myytiin. Näin ollen Bear Put Spread –optiostrategian maksimituotto on yhtä kuin optioiden toteutushintojen välinen ero vähennettynä position avaamisesta koituneilla kustannuksilla. 

Maksimituoton laskentakaava näkyy alla:
 • Max tuotto = Long Put option toteutushinta – Short Put option toteutushinta – maksettu nettopreemio – välityspalkkiot
 • Maksimituotto saavutetaan kun kohde-etuuden hinta on pienempi kuin Short Put -option toteutushinta

Rajoitettu Upside-riski

Jos osakkeen hinta nousee in-the-money Put-option toteutushinnan yläpuolelle erääntymispäivänä niin silloin Bear Put Spread –strategia kärsii maksimitappion joka on yhtä suuri kuin position avaamiseen käytetyt kustannukset.

 • Maksimitappio = maksettu nettopreemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio realisoituu kun kohde-etuuden hinta on suurempi kuin Long Put -option toteutushinta

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Bear Put Spread –position Breakeven saavutetaan, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven point = Long Put -option toteutushinta  – maksettu nettopreemio​

Bull call spread

Tätä strategiaa käytetään kun optiotreidaaja uskoo, että kohde-etuuden hinta nousee maltillisesti lähitulevaisuudessa. Bull Call Spread toteutetaan ostamalla at-the-money Call-optio ja samanaikaisesti myymällä korkeamman toteutushinnan omaava out-of-the-money Call-optio, molemmat saman kohde-etuuden optioita jotka erääntyvät samanaikaisesti.

Bull Call Spread -rakenne
Osta 1 ATM Call
Myy 1 OTM Call

Lyhyeksimyymällä OTM Call-option, optiotreidaaja pienentää positionsa kustannuksia mutta luopuu samalla mahdollisuudesta tehdä suurempia voittoja, mikäli kohde-etuutena olevan osakkeen hinta nousee merkittävästi.


 


Rajoitettu Upside-tuottomahdollisuus

Maksimituotto Bull Call Spread –optiostrategialla saavutetaan kun kohde-etuuden hinta nousee korkeammalle kuin kahden Call-option ylempi toteutushinta ja se on yhtä suuri kuin näiden kahden Call-option toteutushintojen välinen ero josta on vähennetty position avaamisesta koituneet kustannukset.

Maksimituotto voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tuotto = Short Callin toteutushinta – Long Callin toteutushinta – maksettu nettopreemio – maksetut välityspalkkiot
 • Maksimituotto saavutetaan kun kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin Short Callin toteutushinta

Rajoitettu Downside-riski

Bull Call Spread -strategia on tappiollinen jos kohde-etuuden hinta laskee erääntymispäivään mennessä. Maksimitappio ei voi olla suurempi kuin position avaamisesta koituneet kustannukset.

Suurin mahdollinen tappio voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

 • Max tappio = maksettu nettopreemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio toteutuu kun kohde-etuuden hinta on pienempi kuin Long Call –option toteutushinta

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Bull Call Spread –position Breakeven saavutetaan, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven point = Long Callin toteutushinta  + maksettu nettopreemio​

Covered call

Tämä on optiostrategia, jossa Call-optioita myydään kohde-etuutena olevia omistettuja osakkeita vastaan.

Covered Call (OTM) –rakenne
Osta (Long positio) 100 osaketta
Myy 1 Call-optio

Tätä strategiaa käyttämällä sijoittaja ansaitsee preemion asettamalla Call-optioita. Samalla sijoittaja saa kaikki hyödyt suorien osakkeiden omistamisesta, kuten osingot ja äänioikeudet, paitsi jos asetettu Call-optio velvoitetaan toteutettavaksi (Exercise notice), jolloin sijoittaja on velvoitettu myymään osakkeet.

Covered Call –strategian voittopotentiaali on rajoitettu, sillä sijoittaja on saamaansa preemiota vastaan luopunut mahdollisuudestaan täysimääräisiin voittoihin kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan noustessa merkittävästi.

Out-of-the-money covered call

Tässä optiostrategiassa maltillinen Bull-sijoittaja myy out-of-the-money Call-optioita omistamiaan osakkeita vastaan. Tämä OTM Covered Call on suosittu strategia, koska sijoittaja saa preemion ja voi samalla ansaita voittoja jos osakkeen hinta nousee merkittävästi.


Rajoitettu tuottopotentiaali

Asetetuista Call-optioista saatujen preemioiden lisäksi tämä OTM Covered Call -strategia voi tuottaa voittoja, jos osakkeen hinta nousee. Voittoa voi ansaita aina myydyn Call-option toteutushintaan asti. Suurimman mahdollisen voiton tässä strategiassa voi laskea seuraavalla kaavalla:

 • Max tuotto = Ansaittu preemio – osakkeen ostohinta + Short Callin toteutushinta – maksetut välityspalkkiot
 • Maksimituotto voidaan saavuttaa silloin kun osakkeen hinta on suurempi kuin Short Callin toteutushinta

Rajoittamaton tappiomahdollisuus

Tämän optiostrategian mahdolliset tappiot voivat olla hyvin suuret. Strategia on tappiollinen silloin kun osakkeen hinta laskee. Tämä riski on samankaltainen kuin omistettaessa suoraan kohde-etuutena olevaa osaketta. Covered Call –strategiaa noudattava sijoittaja on kuitenkin jossain määrin suojattu ansaittujen preemioiden kautta. Covered Call -strategian mahdolliset tappiot voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

 • Max tappio = rajoittamaton
 • Strategia on tappiollinen kun kohde-etuuden hinta on pienempi kuin kohde-etuuden ostohinnan ja ansaittujen preemioiden välinen erotus​
 • Tappio = Osakkeen ostohinta – osakkeen hinta – max tuotto + maksetut välityspalkkiot

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Breakeven saavutetaan Covered Call (OTM)-positiolle, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven point = Osakkeen ostohinta – ansaitut preemiot

Long put

Long Put on perusstrategia, jossa optiotreidaaja ostaa Put-optioita (Myyntioptioita) uskoessaan, että osakkeen hinta laskee selkeästi option toteutushintaa alemmaksi ennen erääntymispäivämäärää.

Kohde-etuuden lyhyeksimyyntiin verrattuna on paljon mukavampaa ja selkeämpää ostaa Put-optioita. Riski on rajattu Put-optioista maksettuun preemioon, kun taas lyhyeksimyydessä riski on rajoittamaton jos osakkeen hinta nousee.

 

Rajoitettu tuottopotentiaali

Koska teoriassa osakkeen hinta voi olla erääntymispäivänä nolla, Long Put -strategian suurin mahdollinen tuotto on rajoitettu vain ostetun Put-option toteutushintaan josta on vähennetty optiosta maksettu hinta.

Strategian mahdollinen maksimituotto voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

 • Max tuotto = rajallinen
 • Maksimituotto saavutetaan kun osakkeen hinta laskee nollaan
 • Maksimituotto = Long Put -option toteutushinta – maksettu preemio

Rajoitettu riski

Tämän Long Put -optiostrategian riski on aina rajoitettu optiosta maksettuun hintaan, vaikka osakkeen hinta nousisi kuinka korkealle erääntymispäivään mennessä. Suurin mahdollinen tappio tässä strategiassa voidaan laskea seuraavaa kaavaa käyttämällä:

 • Max tappio = maksettu preemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio realisoituu kun kohde-etuuden hinta on suurempi kuin Long Put –option toteutushinta

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Breakeven saavutetaan Long Put-strategiassa, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven point = Long Put option toteutushinta – maksetut preemiot​

Long strangle

Long Straddle on neutraali optiostrategia, jossa samanaikaisesti ostetaan saman osakkeen Put- ja Call-optio, joilla on sama toteutushinta ja erääntymispäivä.

Long Straddle -rakenne
Osta 1 ATM Call-optio
Osta 1 ATM Put-optio

Long Straddle on optiokaupankäyntistrategia jolla on rajoittamaton tuottopotentiaal ja rajoitettu riski. Tätä käytetään kun optiosijoittaja uskoo, että kohde-etuuden hintaan kohdistuu merkittävän suurta volatiliteettia lähitulevaisuudessa.

Rajoittamaton tuottopotentiaali

Long Strangle -strategiaa noudattamalla on mahdollista ansaita suuria voittoja silloin, kun kohde-etuutena olevan osakkeen hinta liikkuu merkittävästi ylös- tai alaspäin ennen erääntymispäivää.

Maksimituotto voidaan laskea seuraavaa kaavaa käyttämällä:

 • Max tuotto = rajoittamaton
 • Voitto saavutetaan kun: 1. Osakkeen hinta > Long Call –option toteutushinta + maksettu nettopreemio tai
 • 2. Osakkeen hinta < Long Put -option toteutushinta – maksettu nettopreemio
 • Voitto = Kohde-etuuden hinta – Long Call -option toteutushinta – maksettu nettipreemio TAI
 • Voitto = Long Put -option toteutushinta – kohde-etuuden hinta – maksettu nettopreemio

Rajoitettu riski

Long Strangle –optiostrategian suurin mahdollinen tappio toteutuu silloin kun osakkeen hinta on erääntymispäivänä jossakin kahden option toteutushinnan välillä. Tällä hinnalla molemmat optiot erääntyvät arvottomina ja optiotreidaaja menettää position avaamiseen liittyneet kulut ja preemiot.

Tappio voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tappio = maksettu nettopreemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio toteutuu silloin kun kohde-etuutena olevan osakkeen hinta on Long Call –option toteutushinnan ja Long Put -option toteutushinnan välissä

Breakeven point

Long Strangle –positiossa on kaksi Breakeven-pistettä, jotka voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Ylempi Breakeven-piste = Long Call option toteutushinta  + maksettu nettopreemio
 • Alempi Breakeven-piste = Long Put option toteutushinta – maksettu nettopreemio

Long straddle

Long Straddle on neutraali optiostrategia, jossa samanaikaisesti ostetaan saman osakkeen Put- ja Call-optio, joilla on sama toteutushinta ja erääntymispäivä.

Long Straddle -rakenne
Osta 1 ATM Call-optio
Osta 1 ATM Put-optio

Long Straddle on optiokaupankäyntistrategia jolla on rajoittamaton tuottopotentiaal ja rajoitettu riski. Tätä käytetään kun optiosijoittaja uskoo, että kohde-etuuden hintaan kohdistuu merkittävän suurta volatiliteettia lähitulevaisuudessa.


Rajoittamaton tuottopotentiaali

Long Strangle -strategiaa noudattamalla on mahdollista ansaita suuria voittoja silloin, kun kohde-etuutena olevan osakkeen hinta liikkuu merkittävästi ylös- tai alaspäin ennen erääntymispäivää.

Maksimituotto voidaan laskea seuraavaa kaavaa käyttämällä:

 • Max tuotto = rajoittamaton
 • Voitto saavutetaan kun: 1. Osakkeen hinta > Long Call –option toteutushinta + maksettu nettopreemio tai
 • 2. Osakkeen hinta < Long Put -option toteutushinta – maksettu nettopreemio
 • Voitto = Kohde-etuuden hinta – Long Call -option toteutushinta – maksettu nettipreemio TAI
 • Voitto = Long Put -option toteutushinta – kohde-etuuden hinta – maksettu nettopreemio

Rajoitettu riski

Long Strangle –optiostrategian suurin mahdollinen tappio toteutuu silloin kun osakkeen hinta on erääntymispäivänä jossakin kahden option toteutushinnan välillä. Tällä hinnalla molemmat optiot erääntyvät arvottomina ja optiotreidaaja menettää position avaamiseen liittyneet kulut ja preemiot.

Tappio voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tappio = maksettu nettopreemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio toteutuu silloin kun kohde-etuutena olevan osakkeen hinta on Long Call –option toteutushinnan ja Long Put -option toteutushinnan välissä

Breakeven points

Long Strangle –positiossa on kaksi Breakeven-pistettä, jotka voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Ylempi Breakeven-piste = Long Call option toteutushinta  + maksettu nettopreemio
 • Alempi Breakeven-piste = Long Put option toteutushinta – maksettu nettopreemio

Naked call writing

Tässä korkean riskin optiostrategiassa optiotreidaaja myy Call-optioita osakkeita vastaan joita hän ei omista. Tämä tunnetaan myös Uncovered Call-optioiden asettamisena.

Out-of-the-money Naked Call -strategiassa asetetaan out-of-the-money Call-optioita ilman että omistetaan kohde-etuutena olevaa osaketta. Tämä strategia perustuu preemioiden keräämiseen näkemyksen ollessa neutraali tai hieman ”Bearish” kohde-etuuden hintaa kohtaan.

Rajoitettu voittomahdollisuus

Suurin mahdollinen voitto on rajallinen, sillä se on yhtä kuin asetetuista optioista ansaitut preemiot. Tämän strategian voitot voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

 • Maksimituotto = Ansaitut preemiot – maksetut välityspalkkiot
 • Voitto saavutetaan kun osakkeen hinta on pienempi kuin Short Call –option toteutushinta

Rajoittamaton tappiomahdollisuus

Jos kohde-etuuden hinta nousee merkittävästi ennen erääntymispäivää, joutuu out-of-the-money Naked Call –option asettaja (myyjä) täyttämään optiosopimuksen mukaisen velvollisuutensa ja myymään kohde-etuutena olevat osakkeet option haltijalle alempaan hintaan, ja ostamaan kohde-etuutena olevat osakkeet korkeampaan markkinahintaan. Koska kohde-etuuden hinta voi teoriassa nousta kuinka korkealle tahansa erääntymispäivään mennessä, voivat mahdolliset tappiot olla teoriassa rajattomat.

Mahdolliset tappiot voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max Tappio = rajoittamaton
 • Tappio toteutuu kun kohde-etuuden hinta > Short Call option toteutushinta + ansaittu preemio
 • Tappio = Kohde-etuuden hinta – Short Call option toteutushinta – ansaittu preemio + maksetut välityspalkkiot

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Breakeven saavutetaan Naked Call (OTM) -positiossa, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • ​​Breakeven-piste = Short Call option toteutushinta + ansaitut preemiot

Risk reversal

Risk Reversal, tai Collar, on optiostrategia joka muodostetaan omistamalla osakkeita ja samanaikaisesti ostamalla suojaavia Put-optioita samaan osakkeeseen, ja myymällä Call-optioita osakeomistusta vastaan. Sekä Put- että Call-optiot ovat out-of-the-money ja niillä on sama erääntymispäivä ja niitä ostetaan sama määrä.

Risk Reversal –strategian rakenne:
Osta 100 osaketta
Myy 1 OTM Call
Osta 1 OTM Put

 

Risk Reversal -strategia on periaatteessa vastaava kuin out-of-the-money Covered Call jonka päälle on ostettu suojaava Put-optio.

Tämä strategia on hyvä jos optiotreidaaja asettaa Covered Call -option ansaitakseen preemion mutta haluaa myös suojata positionsa odottamattomalta ja nopealta pudotukselta osakkeen hinnassa.

Rajoitettu tuottomahdollisuus

Suurin mahdollinen voitto voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tuotto = Short Callin toteutushinta – osakkeen ostohinta + ansaittu nettopreemio – maksetut välityspalkkiot
 • Maksimituotto saavutetaan kun osakkeen hinta > Short Callin toteutushinta

Rajoitettu tappioriski

Suurin mahdollinen tappio voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tappio = Osakkeen ostohinta – Long Putin toteutushinta – ansaittu nettopreemio + maksetut välityspalkkiot
 • Maksimitappio toteutuu kun osakkeen hinta < Long Put -option toteutushinta

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Breakeven saavutetaan Risk Reversal -strategiassa, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven-piste = Osakkeen ostohinta  + maksetut nettopreemiot​

Uncovered Put write

Tässä strategiassa optiotreidaaja myy Put-optioita ilman että lyhyeksimyy samanaikaisesti kyseistä osaketta. Tämä strategia tunnetaan myös nimellä Naked Put Write tai Cash Secured Put. Tämä on nk. Bullish-optiostrategia jonka tarkoituksena on ansaita vakaata ja jatkuvaa tuottoa preemioiden muodossa osakkeen hinnan noustessa.

Uncovered Put Write -rakenne 
Myy 1 ATM Put-optio

Rajoitetut tuottomahdollisuudet ilman upside-riskiä

Mahdolliset voitot tässä strategiassa rajoittuvat ansaittuihin preemioihin myydyistä optioista. Naked Put -optioita asettava sijoittaja myy slightly-out-of-the-money Put-optioita kuukausi toisensa jälkeen, ja ansaitsee preemioita niin kauan kuin osakkeen hinta pysyy Put-option toteutushinnan yläpuolella erääntyessään.

 • Max tuotto = ansaittu preemio – maksetut välityspalkkiot
 • Maksimituotto saavutetaan kun osakkeen hinta > Short Put -option toteutushinta

Rajoittamaton downside-riski ja pienellä suojauksella

Vaikka ansaitut preemiot voivat hieman pehmentää pientä pudotusta osakkeen hinnassa, voivat tappiot kasvaa hyvin suuriksi tässä strategiassa jos osakkeen hinta putoaa dramaattisesti.

Tappiot voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tappio = rajoittamaton (kun osakkeen hinta nolla)
 • Tappio toteutuu kun osakkeen hinta < Short Put -option toteutushinta – ansaitut preemiot
 • Tappio = Short Put -option toteutushinta – Osakkeen hinta – ansaitut preemiot + maksetut välityspalkkiot

Breakeven point

Osakkeen hinta, jossa Breakeven saavutetaan Uncovered Put Write -strategiassa, voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Breakeven-piste = Short Put -option toteutushinta  - ansaitut preemiot

Short straddle

Short Straddle tai Naked Straddle –strategia on neutraali optiostrategia, jossa samanaikaisesti myydään Put- ja Call-optio samasta osakkeesta, samalla toteutushinnalla ja erääntymispäivämäärällä.

Short Straddlet ovat rajoitetun tuoton ja rajoittamattoman tappion optiostrategioita, joita käytetään kun optiotreidaaja uskoo, että kohde-etuutena olevaan osakkeeseen kohdistuu vain vähän volatiliteettia lähitulevaisuudessa.

Short Straddle –rakenne
Myy 1 ATM Call
Myy 1 ATM Put

 

Rajoitettu tuottomahdollisuus

Short Straddlen suurin mahdollinen voitto saavutetaan kun osakkeen hinta on erääntymispäivänä sama kuin myytyjen optioiden toteutushinta. Tällä hinnalla molemmat optiot erääntyvät arvottomina ja optiotreidaaja voi pitää kaikki saamansa preemiot tuottona. Voitot voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max Tuotto = Ansaittu nettopreemio
 • Maksimituotto saavutetaan kun osakkeen hinta = Short Callin/Putin toteutushinta

Rajoittamaton riski

Tässä strategiassa voidaan kokea suuria tappioita jos osakkeen hinta liikkuu radikaalisti ylös tai alas ennen erääntymistä, jolloin joko Short Call -optio tai Short Put -optio toteutuu deep-in-the-money. Tappiot voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:​

 • Max tappio = rajoittamaton
 • Tappio toteutuu kun osakkeen hinta > Short Callin toteutushinta + ansaittu nettopreemio TAI
 • Osakkeen hinta < Short Put -option toteutushinta – ansaittu preemio

Breakeven points

Short Straddlessa on kaksi Breakeven-pistettä, jotka voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Ylempi Breakeven-piste = Short Call option toteutushinta  + ansaitut nettopreemiot
 • Alempi Breakeven-piste = Short Put option toteutushinta – ansaitut nettopreemiot

Short Strangle

Short Strangle -strategia on rajoitetun voiton ja rajoittamattoman riskin optiostrategia, jota käytetään kun optiotreidaaja uskoo, että kohde-etuutena olevaan osakkeeseen kohdistuu vain vähän volatiliteettia lähitulevaisuudessa.

Short Strangle -rakenne: 
Myy 1 OTM Call
Myy 1 OTM Put


Rajoitettu tuotto

Short Stranglen suurin mahdollinen tuotto saavutetaan kun osakkeen hinta on erääntyessään myytyjen optioiden toteutushintojen välissä. Tällä hinnalla molemmat optiot erääntyvät arvottomina ja optiotreidaaja voi pitää kaikki saamansa preemiot tuottona. Voitot voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

 • Max tuotto = Ansaittu nettopreemio
 • Maksimituotto saavutetaan kun osakkeen hinta on Short Callin toteutushinnan ja Short Putin toteutushinnan välissä

Rajoittamaton riski

Short Strangle -strategiassa voidaan kokea suuria tappioita jos osakkeen hinta on liikkunut voimakkaasti joko ylös tai alas erääntyessään. Tappiot voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Max tappio = rajoittamaton
 • Tappio toteutuu kun osakkeen hinta > Short Callin toteutushinta + ansaittu nettopreemio
 • Osakkeen hinta < Short Putin toteutushinta – ansaittu nettopreemio
 • Tappio = Osakkeen hinta – Short Callin toteutushinta – Ansaittu nettopreemio
 • Tappio = Short Putin toteutushinta – osakkeen hinta – ansaittu nettopreemio

Breakeven points

Short Stranglessa on kaksi Breakeven-pistettä, jotka voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa:

 • Ylempi Breakeven-piste = Short Call option toteutushinta  + ansaitut nettopreemiot
 • Alempi Breakeven-piste = Short Put option toteutushinta – ansaitut nettopreemiot​​

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Optio luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

General Business Terms